Procedura recenzji czasopisma AURA

 
1) Po zakwalifikowaniu artykułu naukowego jako zgodnego z profilem czasopisma, Redaktor Naczelny dokonuje wyboru dwóch Recenzentów spośród autorytetów uznanych w danej dziedzinie, przy czym wybrany Recenzent – najlepiej z tytułem naukowym profesora lub doktora habilitowanego – musi gwarantować: - niezależność opinii, - brak konfliktu interesów, wyrażający się w szczególności brakiem relacji osobistych bądź służbowych z Autorem artykułu, - zachowanie poufności co do zawartości merytorycznej materiałów, jak i opinii o nich.

2) Po wyborze Recenzentów, Redaktor Naczelny kieruje do nich pisemną ofertę, do której dołącza opis lub streszczenie artykułu zakwalifikowanego do recenzji, określając równocześnie wymagany zakres recenzji i termin jej sporządzenia.

3) Po przyjęciu oferty przez Recenzentów, Redakcja wysyła im pełen tekst artykułu wymagającego recenzji wraz z formularzem recenzji obowiązującym w tej Redakcji.

4) Personalia Recenzenta są niejawne i mogą być odtajnione wyłącznie na prośbę Autora i za zgodą Recenzenta w przypadku recenzji negatywnej lub artykułu zawierającego elementy dyskusyjne. Raz w roku Redakcja zamieszcza w czasopiśmie pełną listę Recenzentów, z którymi współpracuje.

5) Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej na adres mailowy Redakcji podany na formularzu recenzji. Po wpłynięciu recenzji, Sekretarz Redakcji: - informuje Autora o jej wpłynięciu (w przypadku recenzji nie wymagającej poprawek lub konieczności wprowadzenia tylko drobnych zmian o charakterze redakcyjnym), - kieruje recenzję zawierającą uwagi krytyczne do Autora, który dokonuje wymaganych poprawek, a w przypadku uwag, z którymi się nie zgadza – przygotowuje odpowiedź na recenzję, - kieruje ponownie artykuł do Recenzenta po wprowadzeniu przez Autora zmian – jeżeli Recenzent stwierdzi konieczność ponownej recenzji.

6) Decyzję ostateczną o druku artykułu naukowego podejmuje Redakcja na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.

7) W przypadku jednej recenzji dyskwalifikującej artykuł, Redaktor Naczelny podejmuje decyzję o odrzuceniu pracy bądź kieruje artykuł do innego Recenzenta. W przypadku dwóch recenzji dyskwalifikujących artykuł, Redaktor Naczelny odrzuca pracę.

8) Końcowa wersja artykułu (po złamaniu) zostaje wysłana do Autora.

9) Teksty o charakterze nienaukowym nie wymagają recenzji i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez Redaktora Naczelnego w celu dokonania korekty autorskiej.

 

 

ZASADY ETYKI w publikacjach czasopisma „Aura”

Redakcja czasopisma „Aura” jest zobowiązana do podejmowania działań na rzecz przestrzegania etyki w publikacjach naukowych, publikowania wysokiej jakości artykułów i przeciwdziałania zjawiskom nieetycznym w nauce. Stosowania się do zasad etyki oczekuje się w równym stopniu od wszystkich uczestników procesu publikacji: autorów, redaktorów, recenzentów i wydawcy „Aury”.

Obowiązki Redaktora czasopisma „Aura”

Redaktor „Aury” dokonuje oceny materiału w sposób całkowicie obiektywny i sprawiedliwy, nie dyskryminując autorów ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne i geograficzne. Swoje decyzje opiera wyłącznie na podstawie zawartości analizowanego artykułu uwzględniając jego oryginalność, wartość naukową, jasność prezentowania zagadnień, ważność badań lub informacji dla środowiska naukowego i technicznego w danej dziedzinie.

Redaktor „Aury” traktuje wszelkie materiały otrzymane od Autorów jako poufne i nie przekazuje informacji na ich temat osobom, które nie uczestniczą bezpośrednio w procesie publikacji (autorzy, redaktorzy, recenzenci itp.) oraz nie wykorzystuje ich we własnej działalności naukowej bez pisemnej zgody Autora.

Redaktor „Aury” umożliwia Autorowi publikację rzeczowej polemiki, odnoszącej się do części artykułu poddanej krytyce.

Redaktor „Aury” nie blokuje możliwości publikowania negatywnych wyników badań.

Redaktor wraz z Redakcją „Aury” zwracają szczególną uwagę na obowiązujące wymogi prawne dotyczące praw autorskich.

 

Obowiązki Recenzenta czasopisma „Aura”

Zadaniem procesu recenzji jest pomoc Redaktorowi Naczelnemu oraz Redakcji „Aury” w podejmowaniu decyzji o publikacji artykułu oraz ewentualna pomoc Autorowi w poprawieniu lub ulepszeniu jego pracy.

Recenzent powinien obiektywnie ocenić, czy może podjąć się sporządzenia recenzji artykułu uwzględniając zakres merytoryczny materiału oraz określone przez Redakcję „Aury” ramy czasowe.

Recenzent nie podejmuje się przygotowania recenzji jeżeli stwierdzi występowanie konfliktu interesów wynikającego np. z finansowych, osobistych lub służbowych związków z którymkolwiek z autorów artykułu, firmą lub instytucją.

Recenzent traktuje wszelkie materiały otrzymane od Redakcji „Aury” jako poufne i nie przekazuje informacji na ich temat osobom trzecim bez zgody Redakcji „Aury” oraz nie wykorzystuje ich we własnej działalności naukowej bez pisemnej zgody Autora. Recenzja powinna być przygotowana w sposób obiektywny, jasny, jednoznaczny, bez odniesień personalnych, a uwagi krytyczne poparte konkretnymi argumentami.

Recenzent powinien poinformować Redaktora „Aury” jeżeli stwierdzi występowanie w artykule treści o znaczącym stopniu podobieństwa do występujących w innych publikacjach, które zna.

Obowiązki Autora czasopisma „Aura”

Autor przesyła do Redakcji „Aury” wyłącznie materiały oryginalne i wcześniej niepublikowane, jednocześnie oświadczając, że przysługuje mu prawo rozporządzania tymi materiałami. Niedopuszczalne jest zgłaszanie artykułów jednocześnie do kilku wydawnictw.

Artykuł powinien być przygotowany z uwzględnieniem właściwego cytowania źródeł oraz przedstawiać metody, badania i wyniki w sposób jasny i czytelny, tak by umożliwić prześledzenie toku rozumowania Autora i ewentualne powtórzenie badań przez innych badaczy w danej dziedzinie. Artykuł powinien uwzględniać stan wiedzy w danej dziedzinie, a wyniki badań powinny być szczegółowo i obiektywnie opisane i przeanalizowane. Jeżeli wyniki częściowe zostały wcześniej opublikowane, Autor powinien poinformować o tym fakcie Redaktora „Aury” i umieścić informację o tym w artykule.

Autor oświadcza, że dane badawcze wykorzystane w publikacji nie były fabrykowane lub manipulowane.

Autorstwo artykułu jest ograniczone do osób, które miały znaczący wpływ na koncepcję, założenia, metody, prowadzenie badań i interpretację wyników oraz opracowanie merytoryczne artykułu. Wszystkie osoby, które miały znaczący wkład w powstanie artykułu muszą być wymienione jako współautorzy. Autor zgłaszający publikację powinien ujawnić wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji oraz upewnić się, że wszyscy współautorzy akceptują zgłoszenie artykułu do czasopisma oraz ostateczną wersję artykułu.

Autor powinien zawiadomić Redakcję „Aury” o zauważonych istotnych błędach w swojej publikacji i współdziałać z Redaktorem „Aury” w celu ich poprawienia lub sprostowania.

Autor powinien przechowywać źródłowe dane badawcze w celu ewentualnego udostępnienia ich na prośbę Redakcji „Aury” lub uprawnionych instytucji.

Autor potwierdza w uzasadnionym przypadku, że wszystkie badania przeprowadzone zostały z poszanowaniem zasad etycznych oraz formalnych obowiązujących w danej dziedzinie nauki (np. zgoda komisji bioetycznej).

Autor powinien poinformować o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure) oraz o ewentualnych konfliktach interesów, które mogą wiązać się z publikacją artykułu.

Postępowanie w sytuacji stwierdzenia nieetycznych praktyk w czasopiśmie „Aura”

W sytuacji gdy zachodzi podejrzenie nierzetelności w opublikowanym lub zgłoszonym artykule, w szczególności dotyczącej zjawiska plagiatu, „ghostwriting” lub „guest authorship”, Redaktor „Aury” podejmuje działania w celu wyjaśnieniu sprawy, przy czym w pierwszej kolejności prosi o ustosunkowanie się Autora. W przypadku potwierdzonej nierzetelności znacząco naruszającej zasady etyki Redaktor „Aury” podejmuje dalsze kroki, do których może należeć m.in. opublikowanie informacji o wykrytej nierzetelności oraz powiadomienie jednostek, przy których Autor jest afiliowany. Wszelkie przejawy nierzetelności w nauce są dokumentowane przez Redakcję „Aury”.