Obowiązki Autora czasopisma „Aura”:

Autor przesyła do Redakcji „Aury” wyłącznie materiały oryginalne i wcześniej niepublikowane, jednocześnie oświadczając, że przysługuje mu prawo rozporządzania tymi materiałami. Niedopuszczalne jest zgłaszanie artykułów jednocześnie do kilku wydawnictw.

Artykuł powinien być przygotowany z uwzględnieniem właściwego cytowania źródeł oraz przedstawiać metody, badania i wyniki w sposób jasny i czytelny, tak by umożliwić prześledzenie toku rozumowania Autora i ewentualne powtórzenie badań przez innych badaczy w danej dziedzinie. Artykuł powinien uwzględniać stan wiedzy w danej dziedzinie, a wyniki badań powinny być szczegółowo i obiektywnie opisane i przeanalizowane. Jeżeli wyniki częściowe zostały wcześniej opublikowane, Autor powinien poinformować o tym fakcie Redaktora „Aury” i umieścić informację o tym w artykule.

Autor oświadcza, że dane badawcze wykorzystane w publikacji nie były fabrykowane lub manipulowane.

Autorstwo artykułu jest ograniczone do osób, które miały znaczący wpływ na koncepcję, założenia, metody, prowadzenie badań i interpretację wyników oraz opracowanie merytoryczne artykułu. Wszystkie osoby, które miały znaczący wkład w powstanie artykułu muszą być wymienione jako współautorzy. Autor zgłaszający publikację powinien ujawnić wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji oraz upewnić się, że wszyscy współautorzy akceptują zgłoszenie artykułu do czasopisma oraz ostateczną wersję artykułu.

Autor powinien zawiadomić Redakcję „Aury” o zauważonych istotnych błędach w swojej publikacji i współdziałać z Redaktorem „Aury” w celu ich poprawienia lub sprostowania.

Autor powinien przechowywać źródłowe dane badawcze w celu ewentualnego udostępnienia ich na prośbę Redakcji „Aury” lub uprawnionych instytucji.

Autor potwierdza w uzasadnionym przypadku, że wszystkie badania przeprowadzone zostały z poszanowaniem zasad etycznych oraz formalnych obowiązujących w danej dziedzinie nauki (np. zgoda komisji bioetycznej).

Autor powinien poinformować o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure) oraz o ewentualnych konfliktach interesów, które mogą wiązać się z publikacją artykułu.

Postępowanie w sytuacji stwierdzenia nieetycznych praktyk w czasopiśmie „Aura”

W sytuacji gdy zachodzi podejrzenie nierzetelności w opublikowanym lub zgłoszonym artykule, w szczególności dotyczącej zjawiska plagiatu, „ghostwriting” lub „guest authorship”, Redaktor „Aury” podejmuje działania w celu wyjaśnieniu sprawy, przy czym w pierwszej kolejności prosi o ustosunkowanie się Autora. W przypadku potwierdzonej nierzetelności znacząco naruszającej zasady etyki Redaktor „Aury” podejmuje dalsze kroki, do których może należeć m.in. opublikowanie informacji o wykrytej nierzetelności oraz powiadomienie jednostek, przy których Autor jest afiliowany. Wszelkie przejawy nierzetelności w nauce są dokumentowane przez Redakcję „Aury”.