Sign up for our newsletter

I agree with the Privacy policy

 

Frequency of appearing: monthly

ISSN 0137-3668, e-ISSN: 2449-9927

Year of creation: 1973

Owner: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT-NOT)

Publisher: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicz­nych SIGMA-NOT Sp. z o.o.

Editorial office: ul. Ratuszowa 11 p. 713, 03-450 Warszawa

Phone: +48 22 818 09 18, 22 818 98 32

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Częstotliwość ukazywania się: miesięcznik

ISSN 0137-3668, e-ISSN: 2449-9927

Rok powstania: 1973

Właściciel: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicz­nych NOT (FSNT-NOT)

Wydawca: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicz­nych SIGMA-NOT Sp. z o.o.

Siedziba Redakcji: ul. Ratuszowa 11, p. 713, 03-450 Warszawa

Telefon: +48 22 818 09 18, 22 818 98 32

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

AURA is a monthly magazine of the Polish Federation of Engineering Associations, founded in 1973, with national coverage, addressed to professionals involved in environmental protection in administration, industry and design offices, teachers, school and university students and all those who are interested in the problems of the environment and quality of life. Magazine is devoted entirely to shaping and protecting the environment. It promotes the protection of water, air, soil, rational waste management and the fight against noise and vibration. It raises ethical, philosophical, medical, legal and spatial planning problems in the aspect of nature protection. Provides legal advice. It is a valuable aid in teaching ecology in all types of schools.

Readership: employees of state, local and economic administration, universities, scientific and research institutes, design offices, environmental protection services, sanitary and epidemiological stations, teachers, students and schoolchildren, and other people interested in environmental protection.

 

AURA jest miesięcznikiem Naczelnej Organizacji Technicznej, założonym w 1973 roku,  o zasięgu ogólnokrajowym, adresowany do profesjonalistów zajmujących się ochroną środowiska w administracji, przemyśle i biurach projektowych, nauczycieli, młodzież szkolną i akademicką oraz wszystkich, którzy interesują się problemami środowiska i jakości życia., Czasopismo w całości poświęcone jest kształtowaniu i ochronie środowiska. Propaguje ochronę wody, powietrza, gleby, racjonalną gospodarkę odpadami oraz walkę z hałasem i wibracjami. Porusza problemy etyczne, filozoficzne, medyczne, prawne i planowania przestrzennego w aspekcie ochrony przyrody. Udziela porad prawnych. Stanowi cenną pomoc w nauczaniu ekologii we wszystkich typach szkół.

Czytelnicy: pracownicy administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej, wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, biur projektowych, służb ochrony środowiska, stacji sanitarno-epidemiologicznych, nauczyciele, studenci i młodzież szkolna oraz inne osoby zainteresowane ochroną środowiska.